Projekt: Bobkowski, co dalej?

Bibliografia tekstów o pisarzu

1. J. Błoński, Kilka myśli co nie nowe, Kraków 1985.
2. A. Bobkowski do M. Grydzewskiego - Listy, oprac. K. Ćwikliński, "Archiwum Emigracji" 1998, z. 1.
3. A. H.,  Coco  de  Oro,  "Kultura  Niezależna"  1990,  nr  59.
4. APPENDIX: Sprawa Bobkowskiego, "Archiwum Emigracji" 1998, z. 1.
5. O. Budrewicz, Romans Morza Karaibskiego, Warszawa 1974.
6. A. Ciołkosz, Walka o prawdę. Wybór artykułów, Londyn 1989.
7. J. Czapski, Querido Bob, "Kultura" 1961, nr 9.
8. K. Ćwikliński,  Duke  of  Portland,  "Twórczość"  1987,  nr 2.
9. K. Ćwikliński, Interesowało go wszystko (W 25 rocznicę śmierci A. Bobkowskiego), "Tygodnik Powszechny" 1986, nr 26.
10. M. Danilewicz - Zielińska, Rozważania o literaturze zwanej emigracyjną, "Kultura" 1976, nr 1-2.
11. M. Danilewicz - Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992.
12. K. Dybciak, Sztuka bycia wolnym, "Tygodnik Solidarność" 1996, nr 23.
13. K. Dybciak, Zostało tylko słowo. O "Kulturze" paryskiej i jej twórcach, Lublin 1990.
14. J. Eisler, Kolaboracja we Francji 1940 - 1944, Warszawa 1988.
15. A. Fiut, Ucieczka z Europy, [w:] Pytanie o tożsamość, Kraków 1995.
16. J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1994.
17. J. Giedroyc, K. A. Jeleński, Listy 1950 - 1987, Oprac. i wstęp W. Karpińskiego, Warszawa 1995.
18. J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy 1946 - 1969, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył A. St. Kowalczyk, Warszawa 1998.
19. W. Gombrowicz, Dziennik (1957 - 1961), Paryż 1971.
20. A. Grabowski, Polak mały albo hipereuropejczyk, "Znak" 1997, nr 3.
21. A. Grobicki, Ślady na "Czarnym piasku", "Kultura" 1961, nr 1-2.
22. R. Habielski, Emigracja, Warszawa 1995.
23. M. Hemar, Awantury w rodzinie, Londyn 1967.
24. Z. Hertz, Listy do Czesława Miłosza - 1952 - 1979, Paryż 1992.
25. J. Jarzębski, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Kraków 1998.
26. J. Jarzębski, W Polsce czyli wszędzie. Szkice o polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1992.
27. T. Jastrun, Piórkiem i dłutem, "Rzeczpospolita" 1997, nr 293.
28. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX w., Warszawa 1988.
29. J. Karpiński, Portrety lat. Polska w odcinkach 1944 - 1988, Londyn 1989.
30. B. Kaźmierczak, Robinson tragiczny. O prozie i życiu Andrzeja Bobkowskiego, "Odrodzenie" 1998, nr 35.
31. B. Klimaszewski, Wstępna periodyzacja polskiego życia literackiego na obczyźnie,  "Ruch  Literacki"  1989,  nr  1.
32. Sz. Konarski, List do Redakcji, "Kultura" 1963, nr 3.
33. J. Kopciński, Umrzeć jak najtaniej stąd, "Życie" 1997, nr 293.
34. Korespondencja J. Iwaszkiewicza z M. Grydzewskim 1927 - 1967, podała do druku M. Bojanowska, "Twórczość" 1994, nr 2.
35. S. Kossowska, Galerie przodków. Sylwetki emigracyjne, Warszawa 1993.
36. Listy A. Bobkowskiego do J. Iwaszkiewicza, oprac. J. Zieliński, "Twórczość" 1986, nr 2.
37. Listy A. Bobkowskiego do B. J. Jennego, oprac. K. Ćwikliński, "Odra" 1992, nr 6.
38. Literatura polska na obczyźnie 1940 - 1960, pod red. T. Terleckiego, t. 1, Londyn 1964, t. 2, Londyn 1965.
39. Literatura źle obecna (rekonesans), Londyn 1984.
40. A. Mencwel, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997.
41. T. Mieroszewski, Finał klasycznej Europy, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył R. Habielski, Lublin 1997.
42. Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku, pod red. M. Fik, Warszawa 1992.
43. M. Pieczara, Latarnik. O twórczości Andrzeja Bobkowskiego, "Więź" 1983, nr 7.
44. Praca zbiorowa pod redakcją T. Bujnickiego i W. Wyskiela, Pisarz na obczyźnie, Wrocław 1985.
45. Rozmowa z J. Giedroyciem sprzed dwunastu lat, "Aneks" 1986, nr 44.
46. S. Stabro, Europa odrzucona, "Twórczość 1991, nr 9.
47. S. Stabro, Polska usiadła nam na mózgach, "Odra" 1991, nr 1-2.
48. M. Stępień, Dalekie drogi literatury polskiej, Kraków 1989.
49. P. Szewc, Z głębokiego zachwytu, "Nowe Książki" 1996, nr 7.
50. A. Ścibor - Rylski, O za długiej książce, "Nowa Kultura" 1958, nr 11.
51. T. Terlecki, Literatura na emigracji, "Wiadomości" 1951, nr 46.
52. T. Terlecki, O dwu przyjaciołach [w:] Szukanie równowagi, Londyn 1988.
53. K. Wierzyński, Andrzej Bobkowski [w:] Cygańskim wozem, Londyn 1966.
54. P. Zdziechowski, Wizja A. Bobkowskiego, "Kultura" 1971, nr 4.
55. J. Zieliński, Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, Lublin 1990.
56. J. Zieliński, "Ode mnie przynajmniej listy są coś warte" (O listach A. Bobkowskiego do rodziny), "Twórczość" 1984, nr 8.
57. J. Zieliński, Wielki spokój, "Teksty drugie" 1991, nr 1-2.
58. R. Zimand, Wojna i spokój, [w:] Wojna i spokój. Szkice trzecie, Londyn 1984.
59. Z listów A. Bobkowskiego do P. Majewskiego i A. Chciuka, oprac. L. M. Koźmiński, "Kresy" 1995, nr 1.
60. T. J. Żółciński, Kosmopolak z Gwatemali. (Szkic do portretu), "Więź" 1963, nr 7-8.

Autor: Wojciech Poważa

Źródło: Bibliografia przedmiotowa pracy Wojciecha Poważy – 'Szkice o Europie. O twórczości Andrzeja Bobkowskiego w kontekście XX-wiecznej literatury emigracyjnej', Białystok 1999.